Archive for May, 2013


ปัจจุบัน อุปกรณ์ดิจิจตอลต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มถือ Flash Drives ที่สามารถพกพาได้ มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในสมัยนี้เป็นอย่างมาก และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราและอุปกรณ์ดิจิจตอลเหล่านี้ยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของคดีความจำนวนมาก เช่นกัน

ปัจจุบันการฟ้องร้องคดีมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น คดีพนักงานบัญชีทุจริตข้อมูลด้านบัญชีของบริษัท โดยการลาออกพร้อมกับลบ รายการบัญชีและนำ Software ไปด้วย จากการฟ้องร้องและดำเนินดคีที่ซับซัอนนี้ โอไร้อั้น อินเวสทิเกชั่น ใด้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่กฎหมายในการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานจากคอมพิวเตอร์ของพนักงานบัญชีคนนั้น จากคดีที่ดูเหมือนซับซ้อน เจ้าหน้าที่ใด้ใช้เทคนิกการทำ Computer Forensics หรือพิสูจน์หลักฐานจากคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยค้นหา วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน จึงทำให้เจ้าหน้าที่กฎหมายทำงานเร็วขึ้น และบริษัท กฎหมายลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนะคดีในที่สุด

การพิสูจน์หลักฐานจากคอมพิวเตอร์แตกต่างจากการกู้คืนข้อมูล อย่างไร ? Data Recovery หมายถึงการกู้คืนข้อมูลหลังจากเหตุการณ์มีผลกระทบต่อข้อมูลทางกายภาพ เช่น ความผิดพลาดของฮาร์ดดีสก์ ส่วน Computer Forensics เน้นถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในเชิงลึกของข้อมูลที่มีอยู่ภายในอุปกรณ์ดิจิตอลอื่น ๆ เช่น ฮาร์ดดีสก์ โทรศัพท์มือถือ Flash Drives

การพิสูจน์หลักฐานจากคอมพิวเตอร์ คือการเก็บรวบรวมและการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินคดีในทางกฎหมาย การวิเคราะห์พิสูจน์หลักฐานจากคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการของการได้รับหลักฐานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการรักษาหลักฐาน กระบวนการนี้อาจรวมถึง:

Recovering deleted files การกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบเช่นเอกสารกราฟิกและภาพถ่าย
Searching unallocated space on the hard drive ไฟล์ที่ซ่อนอยู่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยทั่วไป ต้องใช้เทคนิคการทำ Computer Forensics เท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นใด้
Tracing artifacts การวิเคราะห์ไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออธิบายว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับรรบบคอมพิวเตอร์
Processing hidden files กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มักเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นผลดีกับคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานของ malware

Orion Forensics  มีประสบการณ์อย่างยาวนาน ซึ่งใด้ให้บริการด้านอื่นๆ ด้วยเช่น :
Forensic Acquisitions – การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Malware Investigations – การวิเคราะห์ Malware เพื่อตรวจสอบว่า Malware นั้นมีผลกระทบอะไรบ้างกับคอมพิวเตอร์
Mobile Phone Forensics – การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ เช่น การใช้งานโทรศัพท์
Email and Website Investigations and Monitoring – การตรวจสอบอีเมลและเวบไซต์ เพื่อหาแหล่งที่มาและเจ้าของอีเมลและเวบไซท์ที่สนใจ หรือตรวจสอบผู้เข้าใช้งานเวบไซท์
Expert Testimony – การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในศาล ผู้เชี่ยวชาญสามารถอธิบายการได้มาของหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอธิบายข้อบกพร่องของการเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ต้องการข้อโต้แย้ง
คุณมีปัญหาในการจัดการกับข้อมูลหลักฐานทางดิจิตอลหรือไม่ เราช่วยใด้

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาฟรี 02-714-3801-3 

www.orionforensics.com

Advertisements