Archive for January, 2013


หลักสูตรฝึกอบรมความสำคัญของการทำ Computer Forensics และอบรมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลักสูตรอบรมในการทำความเข้าใจในหลักฐานทางดิจิตอล ระยะเวลา 1 วัน
สำหรับพนักงาน IT ในการจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดย
หลักสุตรจะอธิบายความหมายของ Computer Forensics และเทคนิคเบื้องต้นสำหรับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการทำ Computer Forensics ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเบื้องต้น
ต่อการตอบ สนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และวีธีการเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการทางด้าน Computer Forensics

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่ออธิบายความหมายของ Computer Forensics, การได้มา
ซึ่งหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคนิคการทำ Computer forensic ตามแบบที่ผู้เชี่ยว
ชาญปฎิบัติ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อจะได้วางแผนเตรียมรับมือกับ
เหตุการณ์ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ และอบรมการใช้เทคนิคการทำ Computer Forensics เพื่อให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างถูกวิธี

ระดับของหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงาน IT ขององค์กรต่างๆที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำ
Computer Forensics และ เทคนิคการทำ Computer Forensics

สถานที่
โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา สาขาอนุสาวรีชัย์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
471/19 Ratchawithi Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400

วันและเวลาที่อบรม
วันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 -16.00 น.

เนื้อหาในการฝึกอบรมและราคาค่าอบรม http://www.orionforensics.com/w_th_page/computerforensics_training_th.html

Advertisements