บริการตรวจหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ :Computer Forensics

Posted: March 4, 2011 in Computer Forensics 1

Computer Forensics ——–คือ การเก็บหลักฐาน, การค้นหา, วิเคราะห์ และการนำเสนอหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไฟล์ที่อยู่ใน คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์มือถือ รวมถึงหลักฐานดิจิตอลที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิด จนถึงเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใช้กระบวนการซึ่งได้จัดสร้างไว้แล้ว และเป็นที่ยอมรับ ในการที่จะระบุ, บ่งชี้, เก็บรักษา และดึงข้อมูลแบบดิจิตอลกลับออกมา ซึ่งจะมีความสำคัญตต่อสืบสวน


Compute Forensics เป็นศาสตร์ทางด้านการสืบสวนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยผู้ทำการสืบสวน นั้น จะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือเรื่องที่กำลังสืบสวนมาค้นหาข้อมูล เพื่อหาเอาพยานหลักฐานสำหรับใช้ในการประกอบการสืบสวนหรือใช้ค้นหาผู้กระทำความผิดออกมา ทั้งนี้ตามวิธีการของการทำ Computer Forensics ซึ่งหลักสำคัญคือหลักฐานทางดิจิตอล นั้น จะต้องใช้วิธีการที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆทั้งสิ้นแก่พยานหลักฐานดิจิตอล ต้นฉบับเดิม ดังนั้นผู้ที่ทำงานด้าน Compute Forensics จะต้องรู้กระบวนการที่ถุกต้องและใช้เครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องของพยานหลักฐาน
สิ่งที่ได้จาก Computer Forensic
– บ่งชี้ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทำผิด
– บ่งชี้ผู้สมคบคิดกับผู้กระทำผิด
– บ่งชี้ websites ที่ผู้กระทำผิดเข้าไปใช้
– อีเมลที่มีการส่งและรับ
– ไฟล์ที่ได้ถูกลบทิ้งและไฟล์ที่ซ่อนอยู่
– ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลด้านการเงิน, ที่อยู่ฯลฯ
– ความสามารถและความสนใจของของบุคคลนั้นๆ
– พยานหลักฐาน การประกอบอาชญากรรมอื่นๆ

สนใจปรึกษาปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ทีส่งผลเสียต่อธุรกิจ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ
Orion Investigations Co.,Ltd.
www.orionforensics.com
forensics@orionforensics.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s